Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.ksiaznicaplocka.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2019
Oświadczenie sporządzono dnia: 10 października 2020

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  

Kontakt:
Email: bibl@ksiaznicaplocka.pl
Telefon:  24 262 30 59
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część udostępnionych plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • widoczny fokus przy hiperłączach,
 • wizualne wsparcie przy obsłudze menu,
 • wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 20 października 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

BUDYNEK GŁÓWNY, ul. Tadeusza Kościuszki 6, tel. 24 262 30 58

Informacja architektoniczna

Budynek dwukondygnacyjny. Przed budynkiem znajdują się płatne miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych, jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest ono oznakowane i pomalowane na kolor niebieski. Blisko wejścia jest stojak rowerowy. Do budynku prowadzi jedno wejście na podwyższeniu – 3 trepy schodowe. Wewnątrz budynku do wejścia na poziom parteru kolejne 5 trepów schodowych. Budynek nie jest wyposażony w podjazdy i platformę schodową. Na parterze na jednym poziomie znajdują się: z prawej strony portiernia i szatnia, na wprost wejścia Wypożyczalnia główna, z lewej strony Centrum “e-kąt” wyposażone w komputery z dostępem do Internetu. Na pierwszym piętrze znajduje się Czytelnia główna, do której prowadzą schody z poręczami. Brak windy. Toalety są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

DZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH, ul. Kościuszki 3b, tel.: 24 268 00 46

Informacja architektoniczna

Pomieszczenia działu usytuowane na parterze. Przed budynkiem znajdują się płatne miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych, jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Do pomieszczeń działu prowadzą dwa wejścia: 1 – bezpośrednio z ulicy Kościuszki, 2 – boczne, od strony ogródka. Przy furtce wejściowej – stojak na rowery. Drzwi wejściowe zapewniają swobodny wjazd wózka do pomieszczeń działu, bez progów. Przy drzwiach jest zainstalowany wideodomofon ( umożliwia wezwanie pracownika działu służącego pomocą przy wjeździe do pomieszczeń budynku) oraz kamery monitoringu. Na wprost wejścia znajduje się wypożyczalnia i czytelnia. Po lewej stronie korytarz prowadzący do pomieszczeń sanitarnych. Pierwszym pomieszczeniem w tym ciągu jest łazienka dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Dalej, po lewej stronie, znajduje się sala konferencyjno-widowiskowa, do której można wejść przez dwa szerokie wejścia. Na szczycie każdego rzędu jest miejsce na swobodne ustawienie wózka z osobą niepełnosprawną. Po prawej stronie wejścia znajduje się szatnia. W czytelni znajduje się stanowisko komputerowe, wyposażone w klawiaturę dedykowaną dla osób niedowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

BIBLIOTEKA DLA DZIECI “CHOTOMEK”,  ul. Sienkiewicza 2, tel.: 24 268 00 67

Informacja architektoniczna

Budynek dwukondygnacyjny, częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze od frontu, usytuowane na tzw. wysokim parterze, do pokonania 3 stopnie schodów. Przy drzwiach dzwonek. Drugie wejście od strony ogrodu – wjazd po równi wyposażonej w poręcz. Przy schodach jest stojak na rowery. Na parterze na wprost wejścia wypożyczalnia książek, z prawej strony szatnia, z lewej strony łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim oraz możliwość skorzystania z przewijaka. W części parterowej wypożyczalni jest możliwość poruszania się wózkiem między regałami. Ta kondygnacja w znaczącym stopniu przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Na I piętro oraz poddasze prowadzą schody dwu zabiegowe. Na tych poziomach znajdują się: sala na zajęcia, czytelnia, a na poddaszu sale do zajęć z dziećmi. Na tych poziomach brak łazienek dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 1, ul. Zielona 40, tel.: 24 268 00 48

Informacja architektoniczna

Pomieszczenia filii usytuowane na I piętrze budynku. Drzwi wejściowe usytuowane na tzw. wysokim parterze – poziom dwóch schodków. Wewnątrz do pomieszczeń biblioteki prowadzi klatka schodowa z ciągiem schodów. Przy wejściu do budynku stojak na rowery. Brak windy, brak toalety dla czytelników. Przed budynkiem ogólnodostępny parking. 

Pomieszczenia nieprzystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 2, al. Kilińskiego 8a, tel.: 24 262 66 38

Informacja architektoniczna

Budynek jednokondygnacyjny. Pomieszczenia filii usytuowane na parterze. Brak progu. Możliwość wjazdu wózkiem do lady bibliotecznej. Utrudnienia: brak możliwości poruszania się wózkiem między regałami. Brak toalety dla czytelników. Przed budynkiem stojak na rowery.

Pomieszczenia częściowo przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 3, ul. Rembielińskiego 11, tel.: 24 263 01 05 

Informacja architektoniczna

Pomieszczenia filii znajdują się na I piętrze budynku. Drzwi wejściowe usytuowane na tzw. wysokim parterze – poziom dwóch schodków. Wewnątrz do pomieszczeń biblioteki prowadzi klatka schodowa z ciągiem schodów. Brak windy, brak toalety dla czytelników.

Pomieszczenia nieprzystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 4, ul. Krzywoustego 3, tel.: 24 268 00 51

Informacja architektoniczna

Pomieszczenia filii usytuowane są w budynku Spółdzielczego Domu Kultury w Płocku na I piętrze. Do wejścia głównego filii prowadzi ciąg schodów zewnętrznych z poręczami. Brak windy. Z racji usytuowania, pomieszczenia filii nie spełniają wymogów dla obsługi osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 5, Pasaż Vuka Karadzica 1, tel.: 24 262 32 55

Informacja architektoniczna

Pomieszczenia filii usytuowane są na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich. Przed bramą wejściową na posesję szkoły ogólnodostępne miejsca parkingowe. Na posesji jest stojak na rowery. Drzwi wejściowe znajdują się od strony boiska sportowego. Przed drzwiami, na szerokości drzwi jest 15 cm podest, możliwy do pokonania po uprzednim wyłożeniu pochylni. Wewnątrz szeroki korytarz prowadzi do wypożyczalni i czytelni usytuowanej po prawej stronie korytarza. Brak toalety dla czytelników. Utrudnienia: brak możliwości poruszania się na wózku między regałami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 6, ul. Czwartaków 4, tel.: 24 263 50 34

Informacja architektoniczna

Pomieszczenia filii usytuowane są na parterze budynku mieszkalnego, będącego w zasobach mieszkaniowych spółdzielni “CHEMIK”. Wejście do filii od strony Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka. Drzwi wejściowe znajdują się na lekkim podwyższeniu (2 schodki) – brak typowego podjazdu. Wejście do pomieszczenia osoby niepełnosprawnej tylko przy pomocy asystenta lub pracownika. Wewnątrz brak toalety dla czytelników. Utrudnienia: brak możliwości poruszania się na wózku między regałami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 7, ul. Piaska 5, tel.: 24 263 67 80

Informacja architektoniczna

Pomieszczenia filii usytuowane są na parterze w budynku Zespołu Szkół nr 1 na Międzytorzu. Przed bramą wejściową na posesję szkoły znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wejście do filii od strony boisk sportowych. Przy drzwiach wejściowych – stojak na rowery. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku inwalidzkim, mogą korzystać z rampy podjazdowej (3 ciągi). Drzwi wejściowe szerokie zapewniają wjazd na wózku. Brak progów. Na wprost drzwi wejściowych stanowisko wypożyczania książek, po lewej stronie czytelnia, dalej węzeł sanitarny z łazienką dla czytelników – 2 kabiny, z których jedna przystosowana jest dla osób poruszających się na wózkach. Regały z książkami ustawione w sposób zapewniający poruszanie się między nimi na wózkach. Po prawej stronie sala oświatowa z przeznaczeniem na zajęcia z dziećmi i spotkania autorskie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 8, ul. Walecznych 20, tel.: 24 268 00 57

Informacja architektoniczna

Pomieszczenia filii usytuowane są na poziomie piwnicznym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej na Podolszycach Północnych. Wejście od szczytu budynku od strony boisk sportowych. Do drzwi wejściowych prowadzą schody betonowe i równia ułożona z kostki betonowej. Zjazd zalecany przy pomocy osoby towarzyszącej. Brak poręczy. Drzwi wejściowe szer. 90 cm prowadzą do lady bibliotecznej. Po prawej stronie czytelnia dziecięca. Brak możliwości korzystania z pozostałych pomieszczeń oraz swobodnego dostępu do regałów z książkami dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak toalety dla czytelników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 9, ul. Orzechowa 5a, tel.: 24 266 87 06 

Informacja architektoniczna

Pomieszczenia filii usytuowane są w budynku stanowiącym własność Książnicy Płockiej. Przed wejściem na posesję możliwość parkowania. Budynek podpiwniczony, jednopiętrowy. Do użytkowania dla czytelnika przeznaczona powierzchnia parteru. Wejście usytuowane na poziomie wysokiego parteru, do którego prowadzi ciąg schodów. Schody zadaszone górą, po prawej stronie poręcz. Brak toalety dla czytelników. Pomieszczenia całkowicie nieprzystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Na posesji biblioteki znajduje się stojak na rowery.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 10, ul. Borowicka 3, tel.: 24 264 88 60

Informacja architektoniczna

Pomieszczenia filii usytuowane na parterze w budynku mieszkalnym, będącym w zasobach mieszkaniowych Urzędu Miasta Płocka i Wspólnoty Mieszkaniowej (dawniej hotel robotniczy cukrowni “Borowiczki”). Wejście do lokalu ze szczytu od strony przychodni lekarskiej. Do wejścia prowadzą czterostopniowe schody, a obok usytuowany jest dwuciągowy podjazd z barierkami. Drzwi szerokości 90 cm z lekkim 4 cm progiem. Dostęp do lady swobodny, możliwy swobodny dostęp wózkiem do dwóch ciągów regałów z książkami. Brak toalety dla czytelników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 11, al. Armii Krajowej 1a, tel.: 24 263 54 31 

Informacja architektoniczna

Pomieszczenie filii usytuowane jest w ciągu lokali usługowych na poziomie -1, będących w zasobach Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – osiedle Podolszyce Południe. W pobliżu przystanek komunikacji miejskiej. Wejście do lokalu od strony al. Armii Krajowej. Bariera architektoniczna – do poziomu ciągu komunikacyjnego trzeba pokonać 8 schodków betonowych. Przy schodach obustronnnie zamontowana barierka metalowa. Po przeciwległej stronie ciągu komunikacyjnego parking ogólnodostępny. Z tego miejsca możliwy dojazd do biblioteki na wózku. W lokalu brak toalety dla czytelników. Lokal częściowo przystosowany dla czytelników z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku inwalidzkim. Utrudnienia: brak możliwości poruszania się na wózku między regałami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 12, ul. Ciechomicka 68, tel.: 695 669 774

Informacja architektoniczna

Pomieszczenie filii usytuowane na parterze w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2. Przed wejściem ogólnodostępny parking oraz stojak na rowery. Wejście od strony ulicy Ciechomickiej. Szerokie drzwi wejściowe, po prawej stronie wymurowany z płytek delikatny podjazd dla wózków. Do pomieszczenia filii prowadzi szeroki ciąg komunikacyjny. Po jego prawej stronie jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do wypożyczalni szerokie, umożliwiające wjazd wózkiem. Lokal przystosowany do obsługi czytelników z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 13, ul. Dobrzyńska 2a, tel.: 24 269 20 25

Informacja architektoniczna

Pomieszczenia filii usytuowane są na parterze budynku mieszkalnego, w ciągu lokali usługowych. Wzdłuż budynku chodnik z kostki brukowej, z którego prowadzą zejścia do poszczególnych lokali. Wjazd na chodnik zapewnia szeroki, łagodny podjazd. Drzwi wejściowe szerokie 102 cm, brak progu umożliwia wjazd wózkiem do pomieszczenia wypożyczalni. Brak możliwości poruszania się wózkiem między regałami, brak toalety dla czytelników kwalifikuje tę lokalizację jako częściowo dostępną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Instytucja jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

RAPORTY DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – 01.01.2021 r.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 31 marca 2021, godzina 16:51)
 • Osoba publikująca: Renata Koziorowska-Paszkowska
 • Nadzór nad treścią: Renata Koziorowska-Paszkowska
 • Ilość wyświetleń: 790
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 31 marca 2021, godzina 17:04
 • Historia aktualizacji

 • 31 marca 2021, godzina 17:04 Aktualizacja dokumentu
  31 marca 2021, godzina 16:54 Aktualizacja dokumentu